Dyrektor szkoły przyjmuje Rodziców we wtorki od godz. 15.30 do godz. 16.30::Terminy "Godzin dla rodziców" oraz zebrań dla rodziców opublikowane są w Kalendarzu w dzienniku elektronicznym.::Pedagog przyjmuje w poniedziałki od godz. 11.00 - 16.00, we wtorki od godz. 9.00 - 14.00, w środy od godz. 10.00 - 14.00, w czwartki od godz. 9.00 - 14.00, w piątki od godz. 9.00 - 12.00.

Rekrutacja - oddziały przedszkolne 2017/2018

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2017/2018

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

OFERTA EDUKACYJNA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju. Jest bezpieczna i przyjazna. Posiada dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności edukacyjnej. Dysponuje terenem rekreacyjnym, na którym znajdują się boiska z nawierzchnią sztuczną do gry w piłkę koszykową, siatkową i nożną, tartanowa bieżnia okólna, skocznia w dal i wzwyż oraz plac zabaw utworzony w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, w ramach zadania lokalnego Budżetu Obywatelskiego miasta Kalisza, na boisku zostały zamontowane piłkochwyty. Szkoła położona jest przy mało ruchliwych ulicach. Wyjścia zabezpieczone są barierkami, a ulice są odpowiednio oznakowane. Dużą wagę przywiązuje się do budowania właściwych relacji interpersonalnych i zaufania pomiędzy całą społecznością. Szkoła współpracuje z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w realizacji wielu przedsięwzięć i projektów edukacyjnych. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom powyżej 5 godzin dziennie. Zajęcia odbywają się w salach przystosowanych do zabawy i nauki, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci w tym wieku, wyposażone są w nowoczesne meble, tablice interaktywne, środki dydaktyczne. Stoliki i krzesełka dostosowane są do wzrostu dzieci. W szkole znajduje się sala do zabaw wyposażona w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Dzieci mają oddzielną szatnię, toaletę w pobliżu sali. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Dzieci uczą się języka angielskiego. Prowadzona jest diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji dzieci przez logopedę szkolnego. W szkole prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne. Dzieci objęte są również badaniami w zakresie ryzyka dysleksji. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in. metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne; elementy "Edukacji przez ruch" - Doroty Dziamskiej, Kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona, metodę gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana; metodę twórczego ruchu Carla Orffa, pedagogikę zabawy i wiele innych. Nauczyciele stosują różne formy pracy, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne inspirujące dzieci do podejmowania aktywności. Organizujemy m.in. konkursy, uroczystości klasowe, wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, teatru, na koncerty edukacyjne. Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej. W szkole znajduje się gabinet stomatologiczny NFZ. W oddziale przedszkolnym prowadzony jest dziennik elektroniczny. W szkole funkcjonuje stołówka. Dzieci  mogą korzystać ze "źródełka" wody pitnej, które zostało zamontowane w ramach realizacji zadania ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego miasta Kalisza.

Szczególne osiągnięcia:

- uzyskanie certyfikatów: „Szkoła z Klasą”, "Szkoła Ucząca Się", "Szkoła w ruchu";

- realizacja programów związanych ze zdrowiem, m.in. „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”,

- wdrażanie innowacji pedagogicznych;

- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz intensywne wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;

- bogata oferta działań profilaktycznych;

- wdrażanie projektów edukacyjnych;

- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej;

- aktywna współpraca z rodzicami;

- systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym i różnymi instytucjami wspierającymi szkołę;

- organizowanie licznych konkursów szkolnych, imprez klasowych i szkolnych;

- organizacja zajęć otwartych dla rodziców;
- współpraca między nauczycielami oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Przykładowe zdjęcia:

Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1
Galeria1