Regulamin ICIM

REGULAMIN

INERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI

MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 7

im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

 

 

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służy edukacyjnym celom uczniów,

 nauczycieli, rodziców i innych osób związanych z oświatą.

 

2. Obowiązkiem każdego użytkownika jest zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu ICIM.

 

3. Korzystanie z zasobów ICIM (komputery oraz dostęp do Internetu) jest bezpłatne.

 

4. Dostęp do komputerów ICIM jest możliwy tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela - bibliotekarza.

 

5. ICIM czynne jest w dni pracy szkoły w godzinach określonych przez dyrekcję szkoły.

 

6. W ICIM obowiązuje cisza.

 

7. Nauczyciel - bibliotekarz udostępnia stanowisko komputerowe po wcześniejszym zarejestrowaniu

danych użytkownika. Każdy użytkownik podaje swoje nazwisko i imię oraz nazwę programu lub/i tematykę zagadnień z wykorzystaniem zasobów komputera i Internetu.

 

8. Korzystanie z komputerów należy ograniczyć do czasu niezbędnego do wyszukania potrzebnych informacji.

 

9. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

 

10. Po zakończeniu pracy użytkownik zgłasza ten fakt nauczycielowi - bibliotekarzowi.

11. W ICIM jest zabronione:

 

 • modyfikowanie zasobów komputera, dogrywaie plików, tworzenie własnych folerów,

 • wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów

  oprogramowania i danych,

 • dokonywanie zmian w konfiguracji komputera,

 • uruchamianie oprogramowania, które nie jest własnością szkoły,

 • korzystanie z gier kompuerowych,

 • uczestniczenie w aukcjach komputerowych,

 • korzystanie z komunikatorów internetowych, usług pocztowych, czatów,

 • dokonywanie jakichkolwiek transakcji handlowych za pomocą Internetu,

 • korzystanie ze stron zawierających treści uznane tematycznie za niemoralne, obraźliwe,

 • spożywanie jakichkolwiek posiłków oraz napojów.

12. Nauczyciel - bibliotekarz ma prawo wglądu do wykorzystywanych przez użytkownika stron.

 

13. W przypadku konieczności zapisu informacji cyfrowej, użytkownik komputera może to uczynić

jedynie na czystej dyskietce lub płycie CD, wcześniej sprawdzonej aktualnym programem

antywirusowym przez bibliotekarza.

 

14. W przypadku nieprawidłowej pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić

nauczyciela - bibliotekarza.

 

15. Odpowiedzialność materialną za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego korzystania z ICIM

 ponosi użytkownik komputera (w przypadku ucznia - rodzic lub prawny opiekun).

 

16. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za szczególnie nieodpowiednie zachowanie

użytkownik może otrzymać zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela biblioteki.