Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Przedmiot Regulaminu

1.    Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2.    Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3.    Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4.    Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje na karcie ucznia.

5.    Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza na karcie ucznia.

§ 2
Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu

Biblioteka biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w  art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.
z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

1.    Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.    Biblioteka nieodpłatnie:

–wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

–zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

–przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.    Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.    Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan         Biblioteki.

2.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.   Podręczniki przyjęte na stan szkoły są opieczętowane pieczęcią Szkoły, mają nadany numer inwentarzowy

       i są wpisane do księgi inwentarzowej.

4.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane zgodnie  z aktualnymi przepisami.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1
Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1.    Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

2.    Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.    Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

§ 2
Okres trwania wypożyczenia

1.    Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego.

2.    Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija na dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku szkolnego.

3.    Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w §3, rozdziału IV Regulaminu.

4.    Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5.    Zwrot podręcznika dokumentowany jest w karcie bibliotecznej ucznia.

§ 3
Procedura wypożyczania podręcznika

1.    Na początku roku szkolnego uczeń ze Szkolnej Biblioteki wypożycza podręczniki, które wpisane są na jego kartę biblioteczną.

2.    Wychowawca klasy odbiera, zgodnie z aktualną liczba uczniów w klasie, zestaw ćwiczeń i podpisuje protokół odbioru. /załącznik nr 1/

3.    Rodzic ucznia ma obowiązek po wypożyczeniu podręczników sprawdzić ich stan. Jeżeli zastane uszkodzenia wypożyczanego podręcznika budzą wątpliwości, uczeń ma prawo w ciągu tygodnia od wypożyczenia poinformować o tym pisemnie bibliotekarza.

5.   Rodzic potwierdza podpisem ( w dzienniku wychowawcy) fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony pod ręcznik lub materiał edukacyjny. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji, są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (rok) przechowywane są listy potwierdzające ich odbiór.

§ 4
Zmiana Szkoły

1.    Uczeń, który w trakcie roku szkolnego jest przeniesiony do innej szkoły,  zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do Szkolnej Biblioteki.

2.    W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1.    Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki (obłożenie książki jest obowiązkowe).

2.    Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.    Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, z wyjątkiem podpisu podręcznika, ten jest obowiązkowy.

4.    Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.    Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki,

       tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.    Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.   Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia jest zobowiązany podręcznik lub materiały biblioteczne naprawić lub odkupić – w zależności od jego stanu.

3.    Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3
 Zakres odpowiedzialności

1.    Rodzice ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia       

- podręcznika/podręczników lub materiałów edukacyjnych

         lub zwrotu:

­- kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

- kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i  społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

3.    Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

4.    W celu uzyskania od rodziców zwrotu uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika/ materiału edukacyjnego lub zwrotu kosztu zakupu podręcznika Szkoła wysyła do Rodzica wezwanie do zakupu podręcznika/ materiału edukacyjnego lub zwrotu kosztu zakupu,  którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4
Zwrot podręczników

1.    W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła wystosuje pisemne upomnienie do Rodzica.

Rozdział VI

Ubytkowanie nieaktualnych podręczników

 

1.    Nieaktualne podręczniki zostaną przekazane do innych bibliotek lub instytucji.

2.    Bibliotekarz sporządza protokół likwidacji nieaktualnych podręczników.

3.    Nieaktualne podręczniki zostają wykreślone z księgi inwentarzowej.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.    Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3.    Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.    Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.    Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 września 2018 r.

 

 

Załącznik nr 1do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

 

Protokół przekazania ćwiczeń  wychowawcy klasy

 

 DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ   ………………………………………

Niniejszym przekazuję nieodpłatnie wychowawcy klasy ……  następujące materiały ćwiczeniowe

 

L.p.

Tytuł materiałów ćwiczeniowych

Ilość (szt.)

Data wydania

Uwagi

1.

 

 

 

 

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

 

 

 

 ………………………………                                             …………………………………

               Osoba przekazująca                                                                    Osoba przyjmująca

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

 

 

 

(pieczęć szkoły)                                                                           Kalisz, dnia..............................

 

 

Wezwanie

 

……….......................................................................

 

……….......................................................................

(imię i nazwisko, adres rodzica/opiekuna prawnego)

 

Z powodu: zgubienia podręcznika/znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe

używanie/zniszczenia podręcznika (niepotrzebne skreślić) wzywamy do odkupienia nowego/nowych podręcznika/podręczników wg podanego wykazu, lub zwrotu kosztów jego zakupu:

 

L.P.

Nazwa podręcznika

Numer inwentarzowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniony podręcznik/podręczniki prosimy przekazać do Szkolnej Biblioteki w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

 

 

 

 

Podpis dyrektora szkoły

 

 

………...............................