Zakładka dostepności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp7.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.03.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 03.09.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 28.09.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 28.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.


Treści lub funkcje niedostępne:

  • W dedykowanej wersji kontrastowej niektóre elementy nie posiadają wystarczającego kontrastu
  • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
  • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Violetta Urban adres e-mail: sp7kalisz@republika.pl


Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Przy wejściu od strony dziedzińca, przy małej sali gimnastycznej jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim

Dostosowanie korytarzy

Tak

Dostosowanie schodów

W budynku jest 5 korytarzy i 2 klatki schodowe prowadzące na drugie piętro budynku

Dostosowanie wind

Nie

Dostępność pochylni

Nie

Dostępność platform

Nie

Dostępność informacji głosowych

Nie

Dostępność pętli indukcyjnych

Nie

Dostosowanie parkingów

Nie, przed wejściem głównym do szkoły są miejsca parkingowe, ale brak jest miejsc dla niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak, osoba niewidoma z psem asystującym może wejść na teren szkoły.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.