Pilne! Stypendia Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II - regulamin, wniosek, zasady weryfikacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu informuje, iż uczniowie pragnący ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2020/2021 proszeni są o składanie wniosków w szkole do dnia 23.06.2020 r. do godz. 14.30 (wniosek należy przekazać pracownikowi dyżurującemu przy wejściu głównym (portierni) z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i Sanepidu z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego). 

Szkoła dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym (wychowawcy, pedagog) i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

Weryfikację wniosków co do adresu ucznia i jego rodziców dokonuje się zgodnie z regulaminem §1 pkt 2.

W momencie wpływu wniosku, wychowawcy i pedagog weryfikują, czy wnioskodawca deklarując dochody zastosował się do zasad ustalania dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w  czerwcu, wtedy pod uwagę będą brane dochody uzyskane w czerwcu 2020r. Szczególną uwagę należy zwrócić na weryfikację dochodów będących w pobliżu granicy 1800 zł. (szczegóły weryfikacji w załączniku).  

Średnia ocen będzie weryfikowana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i łącznie z datą wpływu do szkoły potwierdza te dane dyrektor szkoły poprzez sekretariat.

Do szkoły należy również zweryfikowanie wyjątkowych osiągnięć lub aktywnej postawy społecznej ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze. Osiągnięcia te powinien przedstawić wnioskodawca (prosimy szczególnie tego dopilnować, bo wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów). Osiągnięcia, bądź postawę społeczną ucznia może również przedstawić wychowawca.

 Warunki otrzymania stypendium:

 • Stypendium może otrzymać:
  - uczeń klasy IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej
 • Średnia ocen za II półrocze roku szkolnego 2019/2020:
  - uczniowie klas IV, V, VI – minimum 5,40

      -  uczniowie klasy VII, VIII – minimum 5,20

 • Próg dochodowy
  - dochód do 1.800,00 zł netto na członka rodziny
 • Wyjątkowe uzdolnienia – potwierdzone odpowiednimi dokumentami (dyplomami)
 • Wzorowa postawa społeczna i patriotyczna – potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami (dyplomami)

W pkt. 4 i 5 brany jest pod uwagę I oraz II okres roku szkolnego 2019/2020.

Dokumenty do pobrania w załącznikach:

Violetta Urban